Objectius generals:
- Conèixer el concepte de malaltia terminal
- Identificar com a unitat a tractar la persona atesa i la seva família

Objectius específics:
- Identificar els efectes secundaris al tractament farmacològic
- Adaptar les cures a la persona atesa segons la planificació dels professionals sanitaris,
adequant-se a la situació del pacient
- Conèixer els drets de la persona i el document de voluntats anticipades
- Reconèixer les etapes del dol i com es presenten en la persona atesa i la família.

C O N T I N G U T S

1. La persona amb malaltia terminal i la família
2. Fases de la malaltia en el final de la vida
3. La planificació de les cures a la persona moribunda
4. Els efectes secundaris al tractament en el pacient oncològic en el final de la vida
5. El document de voluntats anticipades
6. Les fases del dol segons Elizabeth Kübler-Ross


Més informació e inscripció a:

https://www.idfo.com/curso/malalts-terminals-i-cures-pal%C2%B7lietives/3776

Durada del curs: 25 hores, cinc setmanes.

O B J E C T I U S

Objectiu general:
- Desenvolupar les habilitats comunicatives necessàries per millorar la comunicació que
s'estableix entre el professional de la salut i la persona atesa i la seva família.

C O N T I N G U T S

1. La comunicació.
2. Abordatge de situacions complexes.
3. Notícies dolentes i recolçament emocional.


Més informació e inscripció a:

https://www.idfo.com/curso/la-comunicacio-entre-el-professional-sanitari--el-malalt-i-familia/3778

Durada del curs: 24 hores, cinc setmanes.


Objetivos generales:

- Enseñar las características de la persona atendida quemada y establecer curas de enfermería dirigidas a mejorar el estado del paciente con quemaduras.

Objetivos específicos:

- Aprender a diferenciar tipos de quemaduras.

- Diferenciar una quemadura grave de carácter urgente de una leve.


CONTENIDOS

1. Etiología y clasificación de las quemaduras

2. Atención de enfermería pre-hospitalaria.

3. Soporte nutricional.

4. Atención de enfermería a niños que presentan quemaduras.

5. Protocolo de curas y apósitos.

6. Secuelas y hospital de día pre-hospitalaria.


Durada del curs: 20 hores, quatre setmanes.

OBJECTIU:
- Adquirir el coneixement per tenir cura d´aquelles persones que han sofert un accident vascular cerebral.


C O N T I N G U T S

1. L’accident cervell vascular.
1.1. Tipologies: isquèmia, hemorràgia.
2. El perfil clínic de les persones que han sofert AVC.
2.1. Atac isquèmic transitori.
2.2. Dèficit neurològic isquèmic reversible.
2.3. Ictus establert.
2.4. Ictus progressiu o en evolució.
3. Diagnòstics infermers.
4. Introducció a la disfagia.
5. Atenció infermera.
6. Mètodes de mobilització.
7. Cas pràctic


Durada del curs: 20 hores, quatre setmanes.