Available courses

Objectius generals: 


Diagnosticar l'estat de la qüestió, dissenyar i posar en pràctica un pla de centre de les

competències dels àmbits transversals, consensuat amb els diferents equips

responsables en el context del currículum competencial i integrar-ne l'avaluació dels

àmbits transversals a partir d'un treball coordinat i amb presa de decisions col·legiades.