Cursos disponibles

Curs Creació i manteniment de pàgines web. Nivell bàsic (1ª edició 2019)


Curs adreçat a treballadors en actiu o en situació de desocupació

Objectius generals

capacitar l'alumnat en el disseny i manteniment de pàgines web amb el programa Adobe Dreamweaver

Objectius específics
 • Definir text, llistes i hiperenllaços
 • Inserir imatges i el seu tractament bàsic
 • Inserir taules
 • Inserir àudio i video
 • Dissenyar formularis
 • Estructurar webs amb marcs (frames)
 • Definir mapes d'imatge
 • Publicar webs a Internet i el seu manteniment
 • Definir CSS (fulls d'estil)
 • Inserir objectes Flash i applets predefinits
 • Definir capes
Dates

Del 21 de gener al 12 d'abril de 2019

Durada

60 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet de banda ampla (ADSL, cable, fibra)
 • Ordinador PC amb Windows XP, Vista, 7, 8 o 10, o Apple Macintosh. No és possible realitzar el curs amb Windows 95, 98, Millenium o 2000.
 • Programes Adobe Reader DC (o superior) i Adobe Dreamweaver 8, MX2004, CS3, CS4, CS5, CS6 (IDFO subministra versions de prova)
Inscripcions

Contacte

Per qualsevol dubte o suggeriment adreceu-vos a fdistancia@idfo.com


Curs de gestió de projectes amb Microsoft Project manager (1ª edició 2019)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals

Capacitar l'alumnat per gestionar projectes amb l'eina Microsoft Project

Objectius específics
L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Definir les etapes d'un projecte
 • Gestionar tasques i durades
 • Identificar els tipus de dependències entre tasques
 • Definir dependències entre tasques
 • Definir un calendari de tasques
 • Assignar recursos a tasques
 • Identificar rutes crítiques
 • Controlar el progrés d'un projecte
 • Finalitzar el projecte, generant un informe i l'anàlisi associat
Dates

Del 21 de gener al 29 de març de 2019

Durada

50 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows ME, XP, 2000, Vista, 7, 8 o 10. L'aplicació Microsoft Project no existeix per Mac o Linux.
 • Adobe Reader XI o superior, Microsoft Project 2002, 2003, 2007, 2010 o 2016
Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/gestio-de-projectes-amb-project-manager/173


Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com