المقررات الدراسية المتاحة

MOS. Microsoft Office PowerPoint (3ª edició 2019)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals
 • capacitar l'alumnat per planificar, implementar i presentar una presentació amb l'eina informàtica Microsoft PowerPoint
 • capacitar l'alumnat per organitzar la seva presentació davant públic amb els mitjans més adients segons la situació
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Planificar una presentació
 • Generar models de diapositiva
 • Implementar una presentació a partir dels models
 • Inserir objectes multimèdia
 • Afegir efectes
 • Exportar-la al mitjà audiovisual adient
Durada

Del 7 d'octubre al 26 de novembre

Coneixements previs i tècnics requerits

 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft PowerPoint (totes les versions), o Apple Mac amb PowerPoint 2011 o 2016

Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-powerpoint/102

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

MOS. Microsoft Office Word I (3º edició 2019)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals
 • capacitar l’alumnat per editar i formatar documents
 • capacitar l’alumnat per dissenyar i generar documents amb estructura i elements gràfics
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Crear i administrar documents
 • Aplicar format a text, paràgrafs i seccions
 • Crear taules i llistes
 • Crear i administrar referències
 • Inserir elements gràfics i aplicar formats
Aquest és un curs ambiciós que comença des de zero però que, tot i indicar de Nivell I, no és d'iniciació, ja que conté tot el temari necessari per presentar-se a l'examen MOS Word Core 2016 (77-725).

Dates

Del 14 d'octubre al 3 de desembre de 2019

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft Word (2010, 2013, i en especial 2016 i Office 365) o Apple Mac (amb Word 2016 o Office 365)
Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-word/104

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com


MOS. Microsoft Office Word II (2º edició 2019)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals
 • capacitar l’alumnat per dissenyar documents avançats
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • gestionar opcions i configuracions
 • definir i administrar referències avançades
 • crear elements personalitzats

Aquest és un curs ambiciós que comença des de zero però que, tot i indicar de Nivell I, no és d'iniciació, ja que conté tot el temari necessari per presentar-se a l'examen MOS Word Core 2016 (77-725).

Dates

Del 14 d'octubre al 25 de novembre de 2019

Durada

30 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Haver realitzar prèviament el curs MOS. Microsoft Office Word I o posseir un nivell equivalent (veure aquí)
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft Word (2010, 2013, i en especial 2016 i Office 365) o Apple Mac (amb Word 2016 o Office 365)
Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-word-ii/103

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com


Curs MOS Microsoft Office Excel II (3ª edició 2019)

Curs adreçat a treballadors en actiu o en situació de desocupació

Objectius generals

 • Gestionar de manera avançada els fulls de càlcul i la seva interacció amb altres aplicacions i usuaris
 • Adquirir habilitats avançades en l'ús del programa Microsoft Excel a fi de capacitar en la correcta utilització del programa
 • Capacitar l'alumnat en el domini d'Excel per gestionar grans volums de dades i definir solucions en problemes multivariants
Objectius específics

 • Definir i aplicar sèries
 • Inserir vincles de tot tipus
 • Definir i aplicar condicions senzilles i complexes en dades i formats
 • Definir i aplicar filtres, subtotals i esquemes
 • Definir i aplicar plantilles a fulls de càlcul i llibres
 • Definir i treballar amb taules dinàmiques de vàries dimensions
 • Trobar solucions a problemes multivariats
 • Compartir dades en xarxa
 • Definir i aplicar macros en operacions repetitives
Relació amb altres accions formatives (camí didàctic)
El camí didàctic finalitzat amb aquesta acció es complementa prèviament amb l'acció formativa a distància MOS Microsoft Office Excel

Dates
Del 21 d'octubre al 2 de desembre de 2019

Durada
30 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Cal haver realitzat prèviament el curs MOS.Microsoft Office Excel I o superar la prova de nivell obligatòria que es presenta al Mòdul 0
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows Vista, 7, 8 o 10 i Microsoft Excel (totes les versions), o bé Apple Mac amb Microsoft Excel 2011 o 2016
Inscripcions
https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-excel-ii/98

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

Curs MOS 77-727. Microsoft Excel 2016. Nivell inicial (3ª edició 2019)

Curs de teleformació adreçat a treballadors en actiu o en situació de desocupació.

Objectius generals
 • capacitar l’alumnat per dissenyar i mantenir fulls de càlcul independents o relacionats
 • generar representacions en paper, gràfiques de dades i pàgines web
Objectius específics
 • Creació de llibres i gestió de llibres
 • Operacions, vinculacions i funcions bàsiques
 • Formatar una taula
 • Impressió de taules
 • Fórmules
 • Creació de gràfics a partir de dades
 • Organització i gestió de dades
 • Publicació de taules d'Excel a Internet
Relació amb altres accions formatives (camí didàctic)

El camí didàctic finalitzat amb aquesta acció es complementa posteriorment amb l'acció formativa a distància MOS Microsoft Office Excel II

Dates

Del 30 de setembre al 2 de desembre

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet Ordinador PC amb Windows i Microsoft Excel (totes les versions) o Apple Mac amb Excel 2011 o 2016
Inscripcions
https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-excel/100

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

MOS. Microsoft Office Access (3ª edició 2019)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals
 • capacitar l'alumnat per dissenyar, implementar i mantenir bases de dades de mida mitjana amb una o vàries taules relacionades
 • capacitar l'alumnat per generar consultes, formularis i informes a partir de taules relacionades i consultes
Objectius específics

L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Dissenyar, implementar i mantenir una base de dades
 • Cercar i filtrar dades
 • Relacionar taules d'una BDD per optimitzar volum de dades
 • Generar consultes sobre taules relacionades
 • Generar formularis d'entrada de dades sobre taules relacionades
 • Generar i imprimir informes sobre taules relacionades i consultes
Dates

Del 23 de setembre al 26 de novembre de 2019

Durada

45 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i lliurament dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows i Microsoft Access (totes les versions)
Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/mos--microsoft-office-access/97

Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.comCurs de gestió de projectes amb Microsoft Project (2ª edició 2019)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals

Capacitar l'alumnat per gestionar projectes amb l'eina Microsoft Project

Objectius específics
L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Definir les etapes d'un projecte
 • Gestionar tasques i durades
 • Identificar els tipus de dependències entre tasques
 • Definir dependències entre tasques
 • Definir un calendari de tasques
 • Assignar recursos a tasques
 • Identificar rutes crítiques
 • Controlar el progrés d'un projecte
 • Finalitzar el projecte, generant un informe i l'anàlisi associat
Dates

Del 16 de setembre al 26 de desembre de 2019

Durada

50 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows ME, XP, 2000, Vista, 7, 8 o 10. L'aplicació Microsoft Project no existeix per Mac o Linux.
 • Adobe Reader XI o superior, Microsoft Project 2002, 2003, 2007, 2010 o 2016
Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/gestio-de-projectes-amb-project-manager/173


Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

Curs de Big Data - Nivell I (1ª edició 2019 - Edició Pilot)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals

Capacitar l'alumnat per identificar els diferents serveis existents per l'anàlisi, presentació i interpretació de dades en el context del Big Data i la ciència de dades.

No cal tenir coneixements de programació, ni d'Unix o d'estadística.

Objectius específics
L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

•    Definir què es Big Data
•    Enumerar les diferents eines existents per Big Data
•    Identificar i definir els serveis Hadoop, HDFS, Yarn, MapReduce i Hive que s’apliquen a grans conjunts de dades
•    Definir les diferències entre bases de dades senzilles NoSQL amb les tradicionals i amb MongoDB
•    Definir els beneficis i objectius d'aplicar Spark en grans conjunts de dades


Dates

Del 7 d'octubre al 2 de desembre de 2019

Durada

40 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows, Mac o Linux amb capacitat VT-x o AMD-v per poder executar Oracle VirtualBox.
 • Adobe Reader DC o superior
Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/bigdata1/206


Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com

Curs Creació i manteniment de pàgines web. Nivell avançat (2ª edició 2019)


Curs adreçat a treballadors en actiu o en situació de desocupació

Objectius generals

capacitar l'alumnat en el disseny de pàgines web dinàmiques amb PHP i MySQL

Objectius específics
 • Dissenyar webs en HTML5 i CSS
 • Afegir programació bàsica en PHP
 • Accedir a bases de dades web mitjançant MySQL
 • Adquirir coneixements bàsics de Javascript i Flash
 • Gestionar serveis de servidor web
Dates

Del 9 de setembre al 4 de desembre de 2019

Durada

60 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Haver realitzat el curs de nivell bàsic "Creació i manteniment de pàgines web" o tenir coneixements de disseny web en HTML i CSS
 • Es recomana tenir coneixements previs de programació en algun llenguatge
 • Treballador en actiu o en situació de desocupació
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet de banda ampla (ADSL, cable, fibra)
 • Ordinador PC amb Windows XP, Vista, 7, 8 o 10, o Apple Macintosh. No és possible realitzar el curs amb Windows 95, 98, Millenium o 2000.
 • Programes Adobe Reader DC (o superior)
Inscripcions

Contacte

Per qualsevol dubte o suggeriment adreceu-vos a fdistancia@idfo.com


Objectius generals: 


Diagnosticar l'estat de la qüestió, dissenyar i posar en pràctica un pla de centre de les

competències dels àmbits transversals, consensuat amb els diferents equips

responsables en el context del currículum competencial i integrar-ne l'avaluació dels

àmbits transversals a partir d'un treball coordinat i amb presa de decisions col·legiades.