Curs de gestió de projectes amb Microsoft Project (2ª edició 2019)

Curs adreçat a treballadors en actiu i en situació de desocupació

Objectius generals

Capacitar l'alumnat per gestionar projectes amb l'eina Microsoft Project

Objectius específics
L'alumnat, en finalitzar l'acció formativa, serà capaç de:

 • Definir les etapes d'un projecte
 • Gestionar tasques i durades
 • Identificar els tipus de dependències entre tasques
 • Definir dependències entre tasques
 • Definir un calendari de tasques
 • Assignar recursos a tasques
 • Identificar rutes crítiques
 • Controlar el progrés d'un projecte
 • Finalitzar el projecte, generant un informe i l'anàlisi associat
Dates

Del 16 de setembre al 26 de desembre de 2019

Durada

50 hores

Coneixements previs i tècnics requerits
 • Treballador en actiu
 • Compromís de dedicar al menys 1 hora diària a la lectura dels apunts i la realització i entrega dels exercicis
 • Connexió a Internet
 • Ordinador PC amb Windows ME, XP, 2000, Vista, 7, 8 o 10. L'aplicació Microsoft Project no existeix per Mac o Linux.
 • Adobe Reader XI o superior, Microsoft Project 2002, 2003, 2007, 2010 o 2016
Inscripcions

https://www.idfo.com/origen-curso/gestio-de-projectes-amb-project-manager/173


Contacte

Per qualsevol suggeriment o dubte adreceu-vos a fdistancia@idfo.com